bip.gov.pl
A A A K

 
SmodBIP

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)  informujemy, że:

1.
Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie , ul. św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 22 42.

2.
Inspektor ochrony danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@psse-gniezno.pl

3.
Cel i zakres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do:
a. wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
b. realizacji celu, w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
c. wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

4.
Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:
a. do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane;
b. przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania;
c. jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

5.
Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów np. świadczące usługi informatyczne, doradcze, szkoleniowe, konsultacyjne, audytowe, pocztowe, finansowe, windykacyjne oraz pomocy prawnej.

6.
Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do przenoszenia danych;
g. prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
h. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7.
Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
a. wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
b. wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało
w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;
c. warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy;
d. nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego.

8.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9.
Informacja o zamiarze przekazania danych do Państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 08.08.2018
Podpisał: Łukasz Binarsch
Dokument z dnia: 08.08.2018
Dokument oglądany razy: 305