ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno
tel. (61) 426 22 42 wew.207 i 208
fax. (61) 426 27 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz warunkami żywienia zbiorowego.
Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienie i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:

 • realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
 • prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością;
 • ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu;
 • pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
 • sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
 • udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
 • przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 • sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
 • wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;
 • prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 • podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków;
 • prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.
 • podejmowanie działań w zakresie wprowadzania i egzekwowania prawidłowego znakowania żywności zawierającej organizmy genetycznie modyfikowane.
 • udzielanie       porad grzybowych i dokonywanie oceny grzybów świeżych wprowadzanych do obrotu;
 • prowadzenie analizy zagrożeń zdrowotnych w oparciu o uzyskane materiały z działalności kontrolnej, badań laboratoryjnych oraz podejmuje stosownych działań prozdrowotnych;
 • prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego;
 • współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi WSSE w Poznaniu oraz innymi komórkami organizacyjnymi PSSE, organami samorządu terytorialnego w zakresie określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • ocena prawidłowości znakowania środków spożywczych wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu oraz kosmetyków zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych.
 • prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia;
 • prowadzenie postępowania w przypadku zgłoszenia przez konsumentów interwencji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.
Ważne informacje

Ważne informacje

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności