Azbest (zobacz)
Choroby zawodowe (zobacz)
Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi (zobacz)
Czynniki biologiczne w środowisku pracy (zobacz)

Informacja o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego.
Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005, Nr 81, poz. 716, z późn. zm.) należy poinformować właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 2-4 grupy zagrożenia w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych.

Formularz do pobrania

Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012r., nr 0 poz. 890) niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia, pracodawca jest zobowiązany przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy informacje z rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.

Formularz do pobrania

Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy

Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom – art. 227 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 917 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz 166)

Spis laboratoriów akredytowanych przeprowadzających badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy - informacje dostępne są na stronach PCA (www.pca.gov.pl)

Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1117) niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia, pracodawca jest zobowiązany przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy informacje z rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.

Informacja o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego.

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005, Nr 81, poz. 716, z późn. zm.) należy poinformować właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 2-4 grupy zagrożenia w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych.

 

 

powrót